6 حرکت برای پاهای عالی


با این حرکات عالی که تقریباً در هر جایی می توانید انجام دهید، پاهای خود را شکل دهید و حالت دهید. سعی کنید دو تا سه ست 10 تا 15 تکراری انجام دهید. چند تکرار آخر باید چالش برانگیز باشد.

تکرار و ست

مبتدیان: 2 ست 15 تکراری با وزنه سبک
متوسط: 2 ست 20 تکراری با وزنه سبک
پیشرفته: 3 ست 20 تکراری با وزنه متوسط


لیفت ساق سمت بیرونی ران

لیفت ساق سمت بیرونی ران

لیفت ساق سمت بیرونی ران

قسمت بیرونی ران را کار می کند

 • به پهلو در یک خط صاف دراز بکشید و پاها را روی هم قرار دهید.
 • پای بالایی خود را به سمت سقف بلند کنید.
 • با کنترل پای خود را پایین بیاورید.
 • ناف خود را به ستون فقرات خود بکشید و پایین خود را در طول حرکت فشار دهید.
 • در طرف دیگر تکرار کنید.

فشار داخلی ران

فشار داخلی ران

فشار داخلی ران

قسمت داخلی ران را کار می کند


 • دست ها و زانوهای خود را روی یک توپ ثابت قرار دهید.
 • برای حفظ تعادل، پاهای خود را روی زمین نگه دارید.
 • بیشتر وزن بدن شما باید روی توپ باشد.
 • زانوهای خود را به هم فشار دهید تا به توپ وارد شوند.
 • وضعیت فشار را برای یک ثانیه نگه دارید.
 • آرام باشید اما زانوهای خود را در تماس با توپ نگه دارید.

تا شده

تمرین Plie

تمرین Plie

باسن، ران ها، ساق پا، پایین و شکم را کار می کند

 • بایستید و پاهای خود را کمی بازتر از عرض شانه باز کنید و انگشتان پا به سمت 45 درجه باشند. هر دو دست را روی باسن خود قرار دهید.
 • زانوهای خود را تا 45 درجه خم کنید و پاشنه های خود را از روی زمین بلند کنید، در حالی که پایین خود را محکم فشار دهید.
 • به آرامی پاشنه های خود را به عقب پایین بیاورید و پاهای خود را صاف کنید.

نکته:
در صورت لزوم روی یک صندلی برای تعادل نگه دارید.

فر کردن ساق دمبل

فر کردن ساق دمبل

فر کردن ساق دمبل


ران های عقب را کار می کند

 • روی شکم خود دراز بکشید، دست های خود را جمع کنید و پیشانی خود را روی بازوهای خود قرار دهید.
 • وزنه ای را بین پاهای خود نگه دارید تا انتهای بالایی وزنه روی کف کفش شما قرار گیرد.
 • پاهای خود را به هم فشار دهید و پاهای خود را حلقه کنید
  بالا به سمت پایین خود
 • با کنترل به آرامی پایین بیایید اما روی زمین قرار ندهید.

پرورش گوساله با دمبل

پرورش گوساله

پرورش گوساله

ساق پا و مچ پا را کار می کند

 • بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض باسن از هم باز کنید و یک دمبل در هر دست داشته باشید.
 • خود را روی نوک پاها بلند کنید، وزن خود را به طور مساوی بین انگشت شست پا و انگشت کوچک پا در هر پا تقسیم کنید.
 • در طول این تمرین شانه های خود را آرام نگه دارید و زانوها را کمی خم کنید.
 • پاشنه های خود را به آرامی به زمین برگردانید.

لانژ با مشت

لانژ با مشت

لانژ با مشت

پاها، بازوها و شانه ها را کار می کند

 • در حالی که یک وزنه سبک در هر دست نگه دارید، پاهای خود را کنار هم قرار دهید.
 • آرنج های خود را 90 درجه خم کنید و کف دست ها را رو به روی هم قرار دهید.
 • با پای راست خود به سمت جلو حرکت کنید و همزمان بازوی چپ خود را به سمت جلو و به دنبال آن بازوی راست خود مشت کنید.
 • به عقب برگردید و با پای چپ خود را تکرار کنید.